Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.teraz-led.pl

§ 1 DEFINICJE

Jeżeli Polityka Prywatności posługuje się następującymi wyrażeniami, pisanymi wielką literą, rozumie się przez to:

 1. Administrator - Administratorem sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Dane Osobowe”) przekazanych w związku z korzystaniem z Usług jest Adrianna Rudzińska-Żurek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Olszynowej 15, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numerze NIP: 1180876911, REGON: 147002404; Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresesm biuro@teraz-led.pl.
 2. Sprzedawca - ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Olszynowej 15, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numerze NIP: 1180876911, REGON: 147002404;
 3. Użytkownik - osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.teraz-led.pl
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, dokonująca Zamówienia towaru poprzez stronę internetową www.teraz-led.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące wolę zawarcia Umowy;
 6. Umowa – umowa sprzedaży, której przedmiotem jest Towar, zawarta na skutek przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia;

§ 2 ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Składanie Zamówienia oraz rejestracja konta wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych skutkuje niezawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. wyrażonej zgody;
  2. niezbędności do wykonania umowy;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  4. na podstawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie danych eksploatacyjnych.

§ 3 ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika jest adekwatny, tj. ograniczony do tych danych, które są niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Klient składając Zamówienie jest zobowiązany podać następujące Dane Osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres dostawy/faktury,
  3. numer telefonu
  4. adres poczty elektronicznej.

W przypadku przedsiębiorców, dodatkowo wymagane są:

  1. nazwa przedsiębiorstwa
  2. NIP.

§ 4 CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury składania Zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6. ust. 1. lit. a) RODO, w celu:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym pełnego korzystania z sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane przez ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek;
 • zakładania i zarządzania kontem Klienta w sklepie internetowym, oraz zapewnienia obsługi – w tym technicznej - konta, umożliwienie przeprowadzania transakcji z wykorzystaniem tegoż konta realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem, poczty elektronicznej, sklepu internetowego, telefonu.
 • obsługi reklamacji związanych z realizacją umowy sprzedaży z udziałem ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek;
 • obsługi zgłoszeń, zapytań kierowanych przez Klienta (np. przez formularz kontaktowy) pocztą elektroniczną, listownie, droga telefoniczną;
 • kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług sprzedażowych.

4. Dane będą ponadto przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na udziałem ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury VAT, tworzenia rejestrów związanych z RODO;

5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną;
 • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa próśb Klienta przekazywanych w szczególności działowi handlowemu ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; ( w związku z art. 6 ust 1 lit a) RODO)
 • prowadzenie analiz ekonomiczno – finansowych w tym statystycznych oraz archiwizacja tych informacji;
 • archiwizacja danych; W zakresie, w jakim udzielił Klient zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  1. firmie kurierskiej bądź pośredniczącej, z którymi ADAR ma podpisane umowy o świadczenie usług kurierskich oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).
  3. Dostawcy odpowiedzialnemu za obsługę systemu informatycznego sklepu teraz-led.pl – tj. home.pl SA.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, WydziałVIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

§ 6 DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Strony Internetowej, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Stronie Internetowej oraz ulepszaniem zawartości Strony Internetowej i jakości świadczonych usług.
 3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie Strony Internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
 4. W przypadku korzystania przez użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 7 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwo z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8 DOSTĘP DO DANYCH I ZABEZPIECZENIA

 1. Dane osobowe zbierane przez ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie 5 niniejszej Polityki.
 4. ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 5. Dostęp do Danych Klienta mają pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.
 6. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek roszczeń od danego Klienta.
 7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 8. ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 9 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM DECYZJI

Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo wycofania zgody przysługuje w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
 3. Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Klient może żądać sprostowania swoich danych osobowych, bądź zwrócić się do ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych danych, bądź uzupełnienia błędnych danych osobowych.
 4. Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Klient może żądać usunięcia danych w sytuacji; gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
 • Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust 3 RODO.

5. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO)

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Klient ma prawo otrzymania od ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi lub żądania aby ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek przesłała Państwu dane osobowe do innego administratora. ADAR Adrianna Rudzińska-Żurek zrealizuje żądanie jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

7. Prawo wniesienia skargi do organu. Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 10 KONTAKT

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 2. Klient Serwisu może również zwrócić się do Administratora z wnioskiem o skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Administrator udziela odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni na piśmie na adres poczty internetowej lub adres zamieszkania wskazany we wniosku.
 4. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:
  1. adres siedziby Sprzedawcy: Olszynowa 15, 01-934 Warszawa;
  2. adres email: biuro@teraz-led.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl